Podmienky súťaže

PODMIENKY SÚŤAŽE O JEDNORÁZOVÝ TRÉNING

 1. Organizátorom súťaže je KaHama – XBody (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „KaHama – XBody“). Sponzorom súťaže je KaHama – XBody.
 2. Cieľom súťaže je marketingová propagácia stránky KaHama – XBody.
 3. Súťaž prebieha v termíne od 20.09.2021 do 24.09.2021.
 4. Výhrou v súťaži je jednorázový tréning na EMS cvičenie. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť.
 5. Sponzor súťaže vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode 4. týchto súťažných podmienok.
 6. Žrebovanie výhercu sa uskutoční na stránke KaHama – XBody dňa 24.09. 2021.
 7. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá a. dovŕšila 18 rokov veku, b. má aktívny Facebookový profil, c. na stránke KaHama – Xbody sa prostredníctvom komentára zapojí do súťaže a odpovie na súťažnú otázku.
 8. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
 9. Sponzor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorý spĺňa podmienky podľa bodu 7.
 10. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom statusu/správy na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 11. Výhra bude výhercovi poskytnutá po dohode s výhercom. Sponzor súťaže poskytne výhercovi výhru najneskôr do 01.10.2021, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 7 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 10. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhru podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré mu výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 12. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.
 13. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku KaHama – Xbody meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.
 14. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, finanční sprostredkovatelia organizátora súťaže a zamestnanci finančného sprostredkovateľa organizátora súťaže.
 15. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 17. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 18. Účasťou potvrdzujete, že Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.
 19. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.